จัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์

บริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ คือบริษัทดัตช์ทั่วไปที่มีสภาพทางกฎหมายครบถ้วน และมีทุนเรือนหุ้นเป็นของบริษัทต่างชาติทั้งหมดหรือแค่บางส่วน ดังนั้นความแตกต่างนี้จึงถือว่าเป็นข้อได้เปรียบอย่างมากเมื่อเทียบสาขาดัตช์ ซึ่งเป็นกิจการที่เชื่อมโยงกับบริษัทแม่ในต่างประเทศโดยตรง   ทั้งนี้ บริษัทต่างชาติในต่างประเทศสามารถกำกับดูแลบริษัทย่อยดัตช์ได้ อย่างไรก็ตาม ไม่เหมือนกรณีของสาขา บริษัทย่อยจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำและหนี้สินทั้งหมดในประเทศ รวมถึงไม่จำกัดการดำเนินธุรกิจรูปแบบเดียวกันกับบริษัทแม่ โดยบริษัทย่อยสามารถจดทะเบียนกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในประเทศได้มากขึ้นหากต้องการ  ดังนั้นเมื่อนำจุดนี้มารวมกับการไม่จำกัดความรับผิดชอบต่อบริษัทต่างชาติ จึงได้กลายเป็นสองจุดหลักซึ่งเป็นข้อได้เปรียบของบริษัทย่อยที่สำคัญมากที่สุด   โดยเมื่อจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ผู้ก่อตั้งสามารถเลือกได้ระหว่างสองรูปแบบที่พบมากที่สุด คือ บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนจำกัด รูปแบบทางกฎหมายของบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์   บริษัทจํากัด (ดัตช์ BV) เป็นรูปแบบธุรกิจที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง โดยไม่มีการกำหนดทุนขั้นต่ำทางกฎหมายสำหรับการจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เป็นรูปแบบบริษัท BV และบริษัทรูปแบบนี้ยังสามารถจัดตั้งได้เพียง 1 ยูโรเท่านั้น อย่างไรก็ตามทุนเรือนหุ้นจำเป็นจะต้องแบ่งเป็นหุ้นจดทะเบียนซึ่งไม่สามารถโอนได้ ทั้งนี้ความรับผิดชอบของผู้ถือหุ้นจะถูกจำกัดตามจำนวนที่เขาผู้นั้นได้มีส่วนร่วมในเงินทุนของบริษัท รวมถึงการจัดการประเภทของธุรกิจดัตช์ซึ่งมีผู้บริหารอย่างน้อยหนึ่งคน นอกจากนี้ยังมีวิธีการมากมายในการจัดตั้งบริษัท BV ยกอย่างเช่น วิธีที่สามารถรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นและกรรมการ การลดภาษี โดยยึดโครงสร้างที่ออกแบบมาสำหรับธุรกิจระหว่างประเทศและบริษัท BV ซึ่งดูแลโดยโครงสร้างพิเศษอื่นๆ อาทิเช่น องค์กรดัตช์   นอกจากนี้ ผู้ประกอบการสามารถจัดตั้งบริษัทย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ที่เป็นรูปแบบบริษัทมหาชนจำกัด (บริษัท NV) ด้วยทุนเรือนหุ้นขั้นต่ำไม่น้อยกว่า…
Read More