Εγκατάσταση Θυγατρικής στην Ολλανδία

Μια ολλανδική θυγατρική αποτελεί κανονική εταιρία στην Ολλανδία, πλήρες νομικό πρόσωπο, που χαρακτηρίζεται από το γεγονός πως το μετοχικό της κεφάλαιο ανήκει πλήρως ή μερικώς σε κάποια ξένη εταιρία. Αυτή η διάκριση είναι πολύ χρήσιμη σε αντίθεση με τοτο οποίο αποτελεί οντότητα που σχετίζεται περισσότερο με την μητρική, ξένη εταιρία.…
Read More