Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

จัดตั้งสาขาในประเทศเนเธอร์แลนด์

Set-up-an-e-commerce-business-in-the-Netherlandsบริษัทต่างชาติ ที่ต้องการสร้างสถานะของพวกเขาในเนเธอร์แลนด์ด้วยต้นทุนที่ต่ำสามารถจัดตั้งสาขาได้ รูปแบบธุรกิจนี้ไม่ถือว่าเป็นนิติบุคคล หากแต่เป็นการขยายกิจการของบริษัทต่างชาติ ดังนั้นความรับผิดชอบทั้งหมดในการดำเนินการจึงเป็นของบริษัทแม่ในต่างประเทศ

 

การดำเนินการของสาขาในเนเธอร์แลนด์จะได้รับการยืนยันโดยตัวแทนซึ่งจะทำหน้าที่แทนบริษัทตามหนังสือมอบอำนาจ โดยสาขาดัตช์จะต้องดำเนินกิจการธุรกิจรูปแบบเดียวกัน รวมถึงมีชื่อเดียวกันกับบริษัทแม่ ทั้งนี้ กฎหมายที่ใช้บังคับในการดำเนินงานไม่ใช่เป็นเพียงกฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงกฎหมายจากประเทศที่บริษัทต่างชาติพำนักอยู่ด้วย

 

สาขา เป็นรูปแบบธุรกิจที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เนื่องด้วยเป็นการจัดตั้งรูปแบบถาวรด้วยเงินทุนที่ต่ำกว่าบริษัทประเภทอื่นๆในเนเธอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังไม่มีข้อกำหนดสำหรับทุนขั้นต่ำ

 

ความแตกต่างระหว่างสาขากับบริษัทท้องถิ่นในประเทศเนเธอร์แลนด์

 

ความแตกต่างที่สำคัญที่สุดระหว่างสาขาดัตช์และรูปแบบธุรกิจอื่นๆอย่างเช่นสาขาย่อยในประเทศเนเธอร์แลนด์ ก็คือสาขาดังกล่าวจะได้รับการดูแลและควบคุมโดยบริษัทแม่ในต่างประเทศอย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งหมายความว่าบริษัทต่างชาติจะต้องรับผิดต่อหนี้สินและภาระผูกพันที่เกิดขึ้นจากสาขาในประเทศเนเธอร์แลนด์ 

 

แม้ว่าขั้นตอนการจดทะเบียนบริษัทจะง่ายกว่าประเภทบริษัทอื่นๆอาทิเช่น ดัตช์ BV เป็นต้น ทั้งนี้สาขาจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ้างงานและภาษีอากร ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายกำหนดให้พนักงานสาขาจำเป็นต้องจดทะเบียนสำหรับประกันสังคม หากไม่ดำเนินการเช่นนั้น ตัวแทนของสาขาอาจไม่รับผิดชอบต่อการจ่ายเงินสมทบ โดยสาขาที่เปิดดำเนินการในเนเธอร์แลนด์มักจะมีภาระผูกพันทางการเงินเฉกเช่นเดียวกับบริษัทในท้องถิ่น 

 

นอกจากนี้อนุสัญญาภาษีซ้อนจำนวนมากที่ลงนามโดยประเทศเนเธอร์แลนด์และประเทศอื่นๆ สามารถช่วยลดภาระภาษีของสาขาได้ โดยมีเงื่อนไขว่าสาขาดังกล่าวจะต้องมีคุณสมบัติในการลดอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผล ค่าลิขสิทธิ์ หรือดอกเบี้ย 

 

การจดทะเบียนสาขาในประเทศเนเธอร์แลนด์

 

ก่อนเริ่มกิจกรรมเชิงพาณิชย์ สาขาจะต้องลงทะเบียนที่หอการค้าท้องถิ่นในทะเบียนการค้า พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลที่เหมาะสม โดยเอกสารจำเป็นต้องได้รับการรับรองในประเทศต้นทางและตามด้วยการแปลภาษาดัตช์อย่างถูกต้อง

ทั้งนี้ เอกสารที่ร้องขอสำหรับการจัดตั้งอาจแตกต่างกันไปตามแต่กรณี อย่างไรก็ตามเอกสารทุกฉบับล้วนจำเป็นต้องมีข้อมูลดังต่อไปนี้: หลักฐานการดำรงอยู่ของบริษัทต่างชาติ (ข้อความที่ตัดทอนมาจากทะเบียนการค้าท้องถิ่นซึ่งมีวันที่จดทะเบียนและรายละเอียดของบริษัท) ใบรับรองการจดทะเบียน ชื่อและสำนักงานจดทะเบียน ชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและเลขานุการ (หรือรูปแบบการจัดการใดๆ) รายงานการประชุมเมื่อมีการตัดสินใจจัดตั้งสาขา ชื่อสาขาและที่อยู่ ชื่อตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้ง อำนาจของตัวแทนดังกล่าวและกิจกรรมที่จะดำเนินการโดยสาขา 

 

หลังจากจดทะเบียนสาขาแล้ว หอการค้าจะออกใบรับรองการจดทะเบียนพร้อมกับหมายเลขทะเบียน ซึ่งหลังจากขั้นตอนนี้สาขาจำเป็นต้องลงทะเบียนที่หน่วยงานด้านภาษีและกองทุนประกันสังคม และเมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนเหล่านี้แล้ว สาขาทั้งหมดจึงสามารถเริ่มทำธุรกิจในประเทศได้

 

ข้อดีของสาขาในประเทศเนเธอร์แลนด์

 

เนื่องจากขั้นตอนการจดทะเบียนค่อนข้างง่ายและใช้เวลาไม่นานนักเมื่อเทียบกับบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยตรงในประเทศ ด้วยเหตุนี้ ในบางครั้งบริษัทต่างชาติจึงนิยมเลือกที่จะจัดตั้งสาขา นอกจากนี้เนื่องด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดตั้งที่ต่ำกว่าจึงถือได้ว่าเป็นข้อได้เปรียบอีกจุดหนึ่ง ซึ่งทั้งหมดนี้ยังไม่รวมถึงการรายงานและภาระหน้าที่ทางบัญชีที่มีความผ่อนคลายมากขึ้น

 

โดยลักษณะของสาขาดัตช์นั้นมีความใกล้เคียงกับประเทศอื่นๆ ยกตัวอย่างเช่น สาขาฮ่องกงมีรูปแบบการลงทะเบียนและการเก็บภาษีที่คล้ายคลึงกันมาก อย่างไรก็ตาม วิธีที่ดีที่สุดคือการติดต่อทนายความหรือผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดตั้งบริษัทในประเทศโดยตรง เพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของประเทศอย่างครบถ้วนในการจัดตั้งบริษัท 

 

คุณสามารถติดต่อตัวแทนการจัดตั้งบริษัทของเราในเนเธอร์แลนด์ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาและหน่วยงานทางด้านกฎหมายต่างๆ