Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Etablere en filial i Nederland

Establish-a-fintech-company-in-the-NetherlandsUtenlandske selskaper som ønsker å etablere en tilstedeværelse i Nederland med lave kostnader, kan etablere en filial. Denne selskapsformen er ikke ansett som en juridisk enhet, men en utvidelse av det utenlandske foretaket der alt ansvar for bedriftens aktiviteter foretas av morselskapet i utlandet.

 

Aktivitetene til filialen i Nederland besørges av en representant som handler på vegne av selskapet basert på en juridisk fullmakt. Den nederlandske filialen må utføre den samme forretningsdriften som morselskapet, og ha det samme navnet. Styrende lovverk for driften vil både være nederlandske lover, i tillegg til lovverket der det utenlandske selskapet har sine hovedkontorer.

 

Filialen er en foretrukket selskapsmodell fordi den gir en permanent etablering med lavere kostnader enn andre selskapstyper i Nederland, og har ingen krav til minimumskapital.

 

Forskjeller mellom en filial og et lokalt selskap i Nederland

 

Den viktigste forskjellen mellom en Nederlandsk filial og andre selskapsformer, som et datterselskap i Nederland, er at filialen er helt avhengig av morselskapet i utlandet. Dette betyr at det utenlandske selskapet vil være ansvarlige for gjeld og påløpte forpliktelser av filialen i Nederland.

 

Selv om registreringen av selskapet er enklere enn for andre selskapstyper, som for eksempel nederlandsk BV, må filialen overholde lovene vedrørende ansettelser og skattelegging. Regelverket stipulerer for eksempel at de ansatte i en filial må være registrert med trygdeforsikring. Hvis ikke, er representanten for filialen personlig ansvarlig for å betale innskuddene. En filial i Nederland er vanligvis underlagt de samme økonomiske forpliktelsene som de lokale selskapene.

 

En rekke doble beskatningsavtaler signert av Nederland og andre land kan lette skattebyrden på filialer, gitt at filialen kvalifiserer til den reduserte gjeldende skattesatsen for utbytte, godtgjørelser og renter.

Registrering av filial i Nederland

 

Før man starter kommersielle aktiviteter, må filialen registreres ved det lokale handelskammeret i det kommersielle registeret med nødvendig dokumentasjon og informasjon. Dokumentene må tinglyses i utstedelseslandet og etterfølges av en autorisert nederlandsk oversettelse.

 

De nødvendige etableringsdokumentene kan være ulike fra tilfelle til tilfelle, men hovedsakelig er følgende opplysninger nødvendig: en attest som bekrefter eksistensen til det utenlandske selskapet (et utdrag fra lokalt register, med dato for registreringen av selskapet), firmaattest, navnet og firmaadresse, navnet og detaljer vedrørende styret og styresekretær (eller annen form for ledelse), møtereferatet der beslutningen for etableringen av filialen ble foretatt, filialens navn og adresse, navnet på utpekt representant, fullmaktene til denne representanten og forretningsaktivitetene som vil utføres av filialen.

 

Etter at filialen er registrert, vil handelskammeret frigi registreringssertifikat med det unike organisasjonsnummeret. Etter dette trinnet må filialen registreres hos skattemyndighetene og i trygdeordningen. Etter alle disse trinnene er fullført, kan filialen begynne sine forretningsaktiviteter i landet.

 

Fordelene med en filial i Nederland

 

Utenlandske selskaper velger av og til å etablere en filial, fordi registreringsprosedyrene er enklere og mindre tidkrevende enn for selskaper som etableres direkte i landet. De lavere etableringskostnadene er også en fordel, det samme er de mer avslappende rapporterings- og regnskapsforpliktelsene. 

 

Karakteristikken ved nederlandske filialer er omtrent den samme som i andre land. Filialer i for eksempel Hong Kong har veldig like registrerings- og skatteprosedyrer. Men det er best å kontakte en advokat eller en spesialist på selskapsetablering i landet, for å sørge for at du ivaretar alle landets lover og regelverk for selskapsetablering. 

 

Du kan kontakte våre agenter for selskapsetablering i Nederland for mer informasjon om filialer og andre juridiske foretak.