Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Bedrijfsoprichting in België

Set-up-an-e-commerce-business-in-the-NetherlandsBij het oprichten van een Belgisch Bedrijf, dienen de investeerders zich bewust te zijn van de stappen die genomen moeten worden gedurende het proces, zoals het opstellen van de statuten en andere documenten zoals specimen van de handtekeningen, de specifieke aanvraagformulieren en paspoortkopieën. Al deze handelingen dienen plaats te vinden in het bijzijn van een notaris in België. 

 

Voor het oprichten van een bedrijf in België is een vestigingsplaats vereist, alsmede een bankrekening bij een Belgische bank en een lokale accountant.

 

Buitenlandse of lokale investeerders geïnteresseerd in het oprichten van een bedrijf in België, dienen zich bewust te zijn dat voldaan moet worden aan de regelgeving van het Belgisch Wetboek van Vennootschappen. Dit wetboek verdeelt de voornaamste Belgische rechtspersonen in bedrijven en partnerschappen.

 

Soorten Rechtspersonen in België

 

Een BVBA/SPRL oprichten. De gemakkelijkste vorm van een bedrijf dat kan worden opgericht in België is de BVBA/SPRL – besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société prive à responsabilité limitée), een ondernemingsvorm ontworpen voor kleine en middelgrote bedrijven. De Belgische BVBA wordt opgericht door ten minste een vennoot met een aandelenkapitaal van 18.500 EUR (6.200 te betalen bij oprichting indien er meer dan een vennoot is en 12.400 te betalen bij oprichting indien er slechts een aandeelhouder is). Het kapitaal van een Belgische BVBA is verdeeld in aandelen die publiek verhandeld kunnen worden indien er toestemming is verleend door ten minste de helft van de aandeelhouders die ¾ van het kapitaal vertegenwoordigen.

 

De NV/SA – naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (société anonime) in België kan worden opgericht door minimaal twee aandeelhouders aansprakelijk naar de grote van hun bijdrage aan het kapitaal met een minimum aandelenkapitaal van 61.500 EUR verdeeld in aandelen zonder vermelding van de waarde. Het kapitaal wordt verdeeld in overdraagbare aandelen die geregistreerd kunnen worden op de beurs. Het management van de type bedrijf wordt gewaarborgd door een raad van bestuur samengesteld uit minimaal twee bestuurders.

 

Een minder populaire ondernemingsvorm die kan worden opgericht in België is de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (societe cooperative a responsabilite limitee), welke kan worden opgericht in België door ten minste drie individuen of rechtspersonen met een minimum aandelenkapitaal van 18.500 EUR. Gedurende de eerste zes maanden van het fiscaal jaar is de verlaging of verhoging van het kapitaal van elk van de vennoten van de CVBA toegestaan.

 

Over het algemeen, wanneer de individuen of rechtspersonen niet in staat zijn een minimum aandelenkapitaal te storten, worden zij geadviseerd om een partnerschap te vormen. Het partnerschap kan de rechtsvorm van Belgische vennootschap onder firma aannemen, een Belgische commanditaire vennootschap of een commanditaire vennootschap op aandelen in België.

 

De individuen kunnen zich onder dezelfde naam verenigen met overeenkomende economische doeleinden in een Belgische vennootschap onder firma (société en nom collectiff). Bij dit type rechtsvorm kennen alle partners onbeperkte aansprakelijkheid en allen kunnen bedrijf-gerelateerde beslissingen maken. Bijvoorbeeld, unanieme stemmen zijn vereist in geval de statuten worden gewijzigd. Er wordt geen minimum aandelenkapitaal gevraagd voor dit type rechtsvorm en in geval van liquidatie kunnen de persoonlijke activa van de partners worden gevorderd.

 

Een Belgische commanditaire vennootschap (société en commandite simple) wordt gevormd door twee soorten partners: actieve vennoten (volledig aansprakelijk voor de handelingen van het bedrijf en behoudt alle besluitvormingsbevoegdheid) en de stille vennoot (met aansprakelijkheid beperkt tot de bijdrage aan het kapitaal van de vennootschap). Er wordt geen minimum aandelenkapitaal gevraagd bij registratie, net als in het geval van de vennootschap onder firma, maar de persoonlijke actieve van de stille vennoten worden niet geraakt door de liquidatie procedures. 

 

De Belgische commanditaire vennootschap op aandelen (société en commandite oar action) is een partnerschap dat een minimaal kapitaal 61.500 EUR vereist bij oprichting. Anders dan de voorgaande soorten partnerschappen, wordt de commanditaire vennootschap op aandelen door vennoten (met volledige aansprakelijkheid) en aandelen, met aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van het geplaatst kapitaal. Het management wordt verzorgd door een van de vennoten met onbeperkte aansprakelijkheid, welke vetorecht is toegekend op grond van de wet. De aandelen van dit type onderneming zijn overdraagbaar aan een derde partij.

 

Buitenlandse entiteiten worden uitgenodigd om vestigingen of vertegenwoordigingskantoren in België op te zetten, wat zeer gunstig is, in het bijzonder wanneer men tracht te besluiten of het wel of niet voordelig is om een rechtspersoon in België op te richten. Alhoewel de vertegenwoordigingskantoren geen commerciële activiteiten mogen uitvoeren, kunnen de Belgische vestigingen bepaalde handelingen uitvoeren onder strikt toezicht van de buitenlandse moedermaatschappij.

 

Oprichtingsprocedure in België

 

Bedrijfsoprichting in België is een gemakkelijk proces dat niet meer dan een week duurt indien alle procedures worden nageleefd en alle documenten (vertaald naar het Frans of vergezeld door een Franse vertaling of vertaald naar het Nederlands of vergezeld door een Nederlandse vertaling, afhankelijk van het gebied waar het bedrijf wordt gevestigd) naar behoren worden ingediend. Een vestigingsplaats of een virtueel kantoor is verplicht voor het opzetten van een bedrijf in België.

 

In bepaalde gevallen kan de bedrijfsregistratie in België worden uitgevoerd door een juridische vertegenwoordiger benoemd in een volmacht, echter is het voor hem/haar niet toegestaan om een bankrekening te openen voor het bedrijf, welke dient te worden opgezet door de aandeelhouder wiens naam zal verschijnen als de houder van de rekening.

 

In de eerste fase dient de entiteit minimaal 20% van het initiële kapitaal bij een Belgische kredietinstelling te storten, wat een standaard certificatie zal opleveren die bevestigt dat het bedrag wordt vastgehouden op een geblokkeerde “kapitaal” rekening. Hierna dient een financieel plan te worden overlegd bij de notaris, de oprichtingsakte en de statuten dienen ondertekend te worden in het bijzijn van een notaris, welke deze documenten zal authentiseren en de oprichtingsakte zal registreren.

 

In tegenstelling tot landen zoals Cyprus, waar bedrijfsregistratie op zijn minst twee weken duurt, duurt de registratie van een Belgisch bedrijf bij het centrale ondernemingsloket (guichet-entreprises) hooguit slechts een week. Vervolgens worden de oprichtingsdocumenten afgegeven aan het Rechtspersonenregister, de belastingautoriteiten en de sociale diensten om het btw-, Sociale Zekerheids-(RSZ-), en een uniek ondernemings-(KBO) nummer te verkrijgen.

 

Nadat de bedrijfsregistratie in België is voltooid, zijn werknemers benodigd om de activiteiten te laten aanvangen. De Belgische beroepsbevolking is hoogopgeleid en werkgevers hebben de keuze uit job-websites en wervingsbureaus voor het vinden van kandidaten. Op deze manier zullen zij het meest geschikte personeel in dienst kunnen nemen voor het nieuw opgerichte bedrijf in België, en een accountant voor de financiële activiteiten. Wij bieden ook verschillende juridische diensten aan in België en andere Europese landen zoals Hongarije, en we doen graag een persoonlijk aanbod. Wij kunnen u ondersteunen bij het inhuren van een accountant, ook in andere landen.

 

Economisch Overzicht van België

 

De economie van België behoort tot de hoogst gewaardeerde economieën in Europa. De levensstandaard en het proces van commerciële ontwikkeling zijn de voornaamste redenen dat deze rechtsmacht als een van de meest concurrerende economieën binnen de Europese Unie kwalificeert, zeer aantrekkelijke voor ondernemers die geïnteresseerd zijn in het starten van een bedrijf in België. België heeft florerende internationale handelsrelaties met andere lidstaten, wat grootse voordelen biedt voor nieuwe bedrijven die in België gevestigd zijn.

 

Wat betreft buitenlandse investeringen, moedigt de Belgische overheid buitenlandse investeerders aan om naar België te komen, en biedt stimuleringsmaatregelen voor de bevordering van werkgelegenheid. In ieder geval is er een continue stroom van ondernemers die naar België komen om te investeren en nieuwe bedrijven op te zetten.