Our website uses  cookies for statistical purposes.

  • Joop Geesinkweg 841, 1114 AB 
  • clients[at]lawyersnetherlands.com
  • +31630863933
Our Articles

Bedrijf Opzetten in Frankrijk

Establish-a-trust-in-the-NetherlandsDe basis voor de bedrijfsoprichting procedure in Frankrijk wordt doorgaans gevormd door documentverzameling en andere procedures zoals het opstellen van de statuten, het specimen van de handtekeningen, attesten en andere bijzondere vormen, alsmede het uitvoeren van notariële procedures en gecertificeerde vertalingen. Doorgaans wordt ook een Frans vestigingsadres vereist voor het beginnen van een bedrijf in Frankrijk, als postadres voor communicatie met de vennoten en de Franse autoriteiten. Het openen van een bankrekening en het inhuren van een lokale accountant is ook vereist voor het opzetten van een bedrijf in Frankrijk.

 

Soorten bedrijfsentiteiten in Frankrijk

 

Een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de Frans SARL (societe a responsabilite limitee) wordt gevormd door ten minste twee individuen of rechtspersonen, met 1 euro als het minimale aandelenkapitaal. Het initiële kapitaal wordt vastgelegd in de statuten door iedere juridische entiteit. De aansprakelijkheid van de vennoten van de entiteit is beperkt tot hun bijdrage aan het kapitaal. Het bestuur wordt gewaarborgd door individuen benoemd door de algemene vergadering van de aandeelhouders, zij worden bestuurders genoemd. Een accountant dient te worden aangewezen indien het bedrijf aan twee van de volgende voorwaarden voldoet: het heeft meer dan 50 werknemers, een netto omzet van meer dan 3.1 miljoen EUR of een totale balans van meer dan 1.55 miljoen EUR.

 

ASA (societe anonime) is een ondernemingsvorm opgericht voor grote bedrijven en voor de formatie ervan zijn minstens zeven vennoten vereist, rechtspersonen of individuen. Minstens een van de vennoten dient een natuurlijk persoon te zijn. Het minimum aandelenkapitaal voor dit type bedrijf is 37.000 EUR (waarvan minimaal de helft bij registratie moet worden gestort en de andere helft in maximaal vijf jaar). Het bestuur wordt verzorgd door een raad van bestuur met drie tot 18 leden aangewezen door de hoogste instantie in het bedrijf, de algemene vergadering van aandeelhouders. In tegenstelling tot de besloten vennootschappen, is de benoeming van een accountant verplicht.

 

Een andere ondernemingsvorm is de Franse SAS (societe par actions simplifiees) gevormd door ten minste een vennoot. Het minimum aandelenkapitaal is gelijk aan 37.000 EUR. Het bestuur van een dergelijk bedrijf wordt gewaarborgd door ten minste een bestuurder en de benoeming van een accountant is enkel verplicht indien aan een van de volgende voorwaarden wordt voldaan: het bedrijf heeft meer dan 20 werknemers, de omzet voor belasting is groter dan twee miljoen EUR of de totale balanswaarde is meer dan een miljoen EUR.

 

De SNC (societe en nom collectif) is een ondernemingsvorm gevormd door minimaal twee vennoten zonder minimum aandelenkapitaal. De bijzonderheid van deze ondernemingsvorm is dat de vennoten aansprakelijk zijn met hun persoonlijke activa voor de verplichtingen van de entiteit.

 

De SCS (société en commandite simple) wordt gevormd door een beherende vennoot en een stille vennoot. De stille vennoot voorziet in het kapitaal en wordt enkel aansprakelijk geacht in de mate van dat kapitaal, terwijl de beherende vennoot niet in kapitaal voorziet en aansprakelijk wordt geacht voor de verplichtingen van de entiteit, zelfs met zijn eigen activa. De belangrijke beslissingen worden genomen door de beherende vennoot, terwijl de stille vennoot geen deel kan nemen in het bestuur.

 

De SEL (société d'exercice libéral) is een zeldzame ondernemingsvorm opgericht door professionals om hen in staat te stellen hun professionele activiteiten in de vorm van een bedrijf te verrichten.

 

De EURL (entreprise unipersonnelle a responsabilité limitée) is een tussenvorm tussen een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en een partnerschap, zonder minimumvereiste voor het aandelenkapitaal en zonder bescherming van de persoonlijke activa van de eigenaren in geval het bedrijf openstaande schulden heeft.

 

Oprichtingsprocedure in Frankrijk

 

Bij de aanvang van de oprichting, dient de bedrijfsnaam te worden gecontroleerd op de website van het Institut National de la Propriété Industrielle (INPI). Indien de naam uniek is, zal een reserveringscertificaat worden uitgegeven, en de entiteit kan de verdere handelingen voortzetten.

 

Het minimum aandelenkapitaal dient op een bankrekening gestort te worden, en vervolgens dient het vereiste certificaat getuigende van het bedrag te worden aangevraagd. 

 

De registratie bij het Centre de Formalités des Entreprises (CFE) in Frakrijk, een enkel orgaan voor statistiek, belastingautoriteiten, sociale zekerheid, arbeid en zorgverzekering, is verplicht voor alle entiteiten die zakelijke activiteiten uitvoeren in Frankrijk.

 

Hiervoor dient de vertegenwoordiger van de entiteit een aanvraag voor registratie in te dienen, gevolgd door het indienen van de statuten, het bankcertificaat waaruit het gestorte kapitaal blijkt, een bewijs dat het specifieke staatsblad een kennisgeving heeft ontvangen aangaande de oprichting van het nieuwe bedrijf, de structuur van de entiteit en haar doeleinden, de adressen van de raad van bestuur en het gekozen adres van het bedrijf.

 

De CFE verstuurt de benodigd informatie naar ieder kantoor en autoriteit ter registratie en zorgt voor de invoering van het bedrijf in de Registre Nationale des Entreprise. Als gevolg zal het nieuwgevormde bedrijf de SIRENE (Systéme Informatique pour le Répertoire des Entreprises), SIRET (Systéme Informatique pour le Répertoire des Etablissements) en NAF (Nomenclature des Activitees Francaises) nummers ontvangen.

 

De laatste stap voor het oprichten van het bedrijf in Frankrijk bestaat uit het kopen van het speciale accountingboek bij de handelsrechtbank of geautoriseerde winkels. De kosten van het boek lagen rond de 40 EUR in 2012.

 

Economisch overzicht van Frankrijk

 

Frankrijk is een van de krachtigste landen wat betreft economie, in het bijzonder vanwege haar grootte en locatie, alsmede het lidmaatschap van vele Europese organisaties, welke het een belangrijke rechtsmacht maken voor het opstarten van bedrijven. Bovendien is het een van de meest geïndustrialiseerde landen ter wereld. Hoe dan ook wordt de Franse economie gekenmerkt door een sterk industriële grondslag, belangrijke agrarische grondstoffen en een hoogopgeleide beroepsbevolking. 

 

Buitenlandse investeringen in Frankrijk zijn zeer populair en de overheid moedigt ondernemers aan om naar Frankrijk te komen en een bedrijf te openen. Er zijn op dit moment maar liefst 20.000 buitenlandse bedrijven gevestigd in Frankrijk, gezien het feit dat vele statistieken Frankrijk aanwezen als de eerste bestemming voor buitenlandse investeringen in vele classificaties. In 2010 waren er 782 nieuwe buitenlandse bedrijfsoprichting projecten in Frankrijk volgens het Agentschap voor Investeren in Frankrijk, waarbij het merendeel van het kapitaal door Parijs werd geabsorbeerd.

 

De belangrijkste industrieën in Frankrijk zijn: lucht- en ruimtevaart, toerisme, industriële apparatuur, automobiel, farmaceutica, voedsel- en drinkwaren, drukwerk. De private sector in Frankrijk is goed ontwikkeld.

Onze bedrijfsoprichting agenten zullen u voorzien van meer details over hoe u een bedrijf kunt opzetten in Frankrijk. Lokale en buitenlandse ondernemers kunnen contact met ons opnemen voor informatie en juridische ondersteuning bij de oprichting van een bedrijf in Frankrijk.